Институции

Съдия Наташа Даскалова се оттегля от съдебната система

Написано от ПЗИНФО

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Наташа Даскалова – съдия в Районен съд – Велинград с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Даскалова е поощрена по предложение на председателя на Районен съд – Велинград Лилия Терзиева-Владимирова по повод навършване на 65-годишна възраст и пенсионирането ѝ.

Наташа Даскалова правораздава в Районен съд-Велинград почти 39 години като целият ѝ юридически стаж – над 41 години е прослужен изцяло в органите на съдебната власт. Съдийската ѝ кариера започва в началото на 1980 г. като стажант съдия в Градски съд-София.

От месец май 1983 г. е назначена като съдия в Районен съд – Велинград. В периодите 1995-2004 г. и от 03.2018 до 11.2020 г. съдия Даскалова е административен ръководител на същия съд. До момента на пенсионирането си работи като съдия.

Съдия Даскалова се е доказала като професионалист, отличаващ се с добрата си организация на работа и образцовото изпълнение на служебните задължения. През годините непрекъснато е повишавала професионалната си квалификация и подготовка и е преминала през множество допълнителни квалификации.

Високите й професионални и нравствени качества, както и достойното й поведение несъмнено са допринесли за утвърждаване върховенството на закона и издигане престижа на съдебната власт.

 Съдия Даскалова се ползва с голям авторитет сред колегите си, съдебните служители и обществото.

Съдийската колегия освободи, на основание чл.160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Наташа Даскалова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд-Велинград, считано от 07.03.2022 г.

Коментари