Институции

Стопили сме се с 2700 човека през 2019 г.

С над 2700 души, или с 1.1% намалява населението в област Пазарджик през 2019 година в сравнение с предходната, 2018 г. Това показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. Общият му брой към 31.12.2019 г. е 252 776 (123 715 мъже и 129 061 жени). Година по-рано жителите на областта са били 255 479, а през 2017 г. те са били почти 260 хиляди. Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2019 г. спрямо 2018 г. – съответно с 0.1 и 3.5%. При всички останали области има намаление. Данните показват също, че продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са били 52 708, или 20.9% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, като по-силно изразен процесът е сред жените.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.2%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 38 259, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%.

Към тази дата общият коефициент на възрастова зависимост (броят на лицата от населението в „зависимите” възрасти – под 15 и на 65 и повече навършени години) в област Пазарджик е 56.2%. През 2018 г. този коефициент е бил 55.5%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 55.6%, отколкото в селата – 57.2%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 48.1%, като най-неблагоприятно е в областите Видин – 72.4%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.1.

С остаряването на населението расте и неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2019 година е 43.8 г.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 150 507 души или 59.5% от населението за област Пазарджик. Броят му намалява с 2 461 души, или с 1.6% през 2019 г. спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. в над трудоспособна възраст са 61 360 души, или 24.3%, а под трудоспособна възраст – 40 909 души, или 16.2% от населението на областта.

Населените места в България към тази дата са 5 257 – 257 градове и 5 000 села (страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини). Без население са 171 населени места, а с жители над 100 хиляди души са шест града в страната, в които живеят 34.6% от населението на страната.

Коментари