Институции

Стартира процедура по безвъзмездно прехвърляне на Дома за стари хора в Пазарджик на Общината

Пазарджик Областният управител Трендафил Величков подкрепя искането на кмета на община Пазарджик за безвъзмездно прехвърляне в собственост на общината на имот частна държавна собственост, представляващ Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич”, на ул. „Болнична” №19 в гр. Пазарджик. Имотът е предоставен за управление на Община Пазарджик през 2003 г., съгласно Закона за социално подпомагане, поддържа се в много добро състояние и се използва съобразно функцията си  – за социални услуги.

 

Във връзка с преминаването на алтернативно отопление на МБАЛ Пазарджик бе прекъснато отоплението на Дом за стари хора. С цел недопускането на бедствени ситуации и създаване на нормални условия за живот през зимния период, е необходимо изграждането на парокотелно и газова инсталация. За да бъдат вложени нужните за целта финансови средства от общинския бюджет, имотът трябва да премине безвъзмездно в собственост на Община Пазарджик. В изпратеното писмо до МТСП, в края на м. януари 2016г., областният управител смята, че искането за безвъзмездно прехвърляне на имота е обосновано, мотивирано и законосъобразно. Към него са приложени финансова обосновка от Община Пазарджик, Решение на Общински съвет Пазарджик, скици и акт за държавна собственост.

В писмо до областния управител на Пазарджик от 07.03.2016г. е изпратено  положителното становище на МТСП, в резултат на което стартира и процедурата по безвъзмездно прехвърляне на имота, съгласно чл. 54 от Закона за държавната собственост. Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията. Исканията за безвъзмездно прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище.

Пресцентър Областна администрация – Пазарджик

Коментари