Общество

Стартира АртДоброволец

Написано от ПЗИНФО

Фондация „Ви Арт“ започна изпълнението на проект #АртДоброволец по договор № 25-00-63/31.07.2020 г. към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, ТО 1: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“.

Обща цел на проектът е създаване на екип от арт доброволци, възможности за насърчаване на интереса на младите хора към доброволчеството чрез личностно и обществено развитие за постигане на:
– популяризиране на ценностите на доброволчеството и възможностите за прилагането на арт терапии чрез доброволен труд;
включване на формите на неформалното образование и въвеждане на ефективни практики за доброволческа работа чрез изкуството и поддържането им в бъдещи арт процеси и инициативи;
– увеличаване на броя на младите доброволци с интерес към изкуството;
– признаване на придобитите знания и удостоверяване на опита и уменията, получени по време на арт доброволческата дейност.

Целевата група са младежи на възраст от 15 до 29 години.
Дейностите по проекта ще създадат условия за повишаване на интереса на младите хора към доброволчеството чрез участие в уъркшоп по рисуване и фотография и провеждане на арт терапии в социални домове. Това ще доведе до осмисляне на свободното им време, ще подобри качеството им на живот и средата, в която живеят и общуват, както и комуникацията и взаимоотношенията между тях.
Инициативите ще продължат до 15.10.2020 г.
Ако желаете да се включите, моля, пишете ни в срок до 12.08.2020 г. на e-mail: office@viartfoundation.com или във Фейсбук https://www.facebook.com/ViArtFoundation

 


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020),

Министерство на младежта и спорта, по Договор № 25-00-63/31.07.2020 г. Съдържанието на публикацията е отговорност на Фондация Ви Арт, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.

Коментари