Общество

Специалисти ще обсъждат ранната диагностика на деца с аутизъм у нас

Пазарджик Днес Пазарджик ще бъде домакин на среща за създаване на мрежа от специалисти в различни области, които да имат чувствителност към ранните прояви на аутистични разстройства. Целта е да бъдат представени на по-широк кръг участници новите възможности за диагностика и да бъде представен модел за създаване на мултидисциплинарни екипи (медицински, немедицински специалисти и социални работници), които да продължат да функционират на място с подкрепата на местната власт в тези.

 

Срещата, която е част от „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти”, ще започне в 11 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик.

***************************************

Университетска болница „Александровска“ ЕАД чрез Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ реализира проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти” по Мярка 5 по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на Министерство на здравеопазването, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Обща цел на проекта е да се подобрят грижите за децата с аутизъм чрез развитие на ефективни програми за ранна диагностика и повишаване квалификацията на професионалистите за ранна диагностика и ранна интервенция. В рамките на дейностите, заложени в него се предвижда провеждането на редица обучения, които трябва да дадат в позволят използването на нови инструменти за ранно диагностициране на деца с разстройства от аутистичния спектър (РАС) и за подкрепа на техните семейства.

Първите обучения бяха посветени на два нови инструмента -ADOS, ADI-R, определяни от работещите в сферата специалисти, като „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма и бяха насочени към медицински специалисти (ОПЛ, педиатри, детски психиатри). Бяха проведени и обучения за специалистите извън сферата на здравеопазването, които също работят с деца с подобен тип заболяване – социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и т. н.

По време на втория етап от проекта, работещите в клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на „Александровска“ ще продължат да повишават своята квалификация чрез обучения за стандарти и инструментариум, които не са прилагани до сега. В дейностите е заложено обучение за нов стандарт в диагностиката и терапията на деца с РАС, чрез които е постигнат голям напредък в оценяването на деца със специални образователни потребности и развитийни проблеми като се включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслер за деца (WISC-IV).

Коментари