Институции

Седем общини с милиони задължения от неплатени отчисления за депониране на отпадъци

Директорът на РИОСВ издаде актове за установяване на публично държавно вземане на седем общини

Седем общини са с неплатени отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез депониране. Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде на администрациите актове за установяване на публично държавно вземане.  

През последните години, общините увеличават количествата депонирани отпадъци  и системно не предвиждат в бюджетите си средства за закриване и рекултивация на действащите сметища, както и за изграждане на съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци. От 01 януари 2011г. Законът за управление на отпадъците задължи общинските администрации да предвидят в бюджетите си тези суми и да ги превеждат системно по откритите за целта сметки в РИОСВ. Тези отчисления участват и във формирането на такса битови отпадъци.

Към днешна дата, задълженията на община Пазарджик възлизат на 4 530 602 лева. Големи са задълженията и на общините: Велинград – 1 523 325 лева, Септември – 330 295 лева, Брацигово –  293 577 лева, Ракитово – 223 720 лева, Батак – 94 337 лева и   Белово – 48 765 лева. Само общините Панагюрище и Лесичово са превели всички дължими отчисления за закриване и следексплоатационни грижи, както и тези за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци.

При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е длъжен да осигури в пълен размер средствата за неговото закриване и за следексплоатационни грижи.

Експертен анализ сочи, че причината за обема депонирани отпадъци и натрупването на дължимите за обезвреждането им суми, е резултат от недостатъчната ефективност на въведените общински системи за разделно събиране на отпадъци. Една от целите на разделното събиране е именно намаляването на количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления.

РИОСВ Пазарджик

Коментари