Институции

Санкции от РИОСВ за нарушения на екологичното законодателство

Пазарджик През месец юни експертите на РИОСВ-Пазарджик установиха и санкционираха седем нарушения на екологичното законодателство. За неизпълнение на условия в издадено комплексно разрешително е съставен акт на „Свиком”АД, Пазарджик. За констатирано неизпълнение на дадени предписания, актове са съставени на кмета на община Лесичово, на физическо лице, собственик на обект – камера за боядисване на автомобили в с. Добровница и на „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово.

 

Актове са съставени и за административни нарушения на Закона за водите – на „Биовет”АД, Пещера. Те са за превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показатели неразтворени вещества и общ фосфор в отпадъчните води на обекта и на „Свиком АД, за изтичането на непречистени отпадъчни води от лагуна №3 на свинекомплекса на фирмата в дере, приток на р. Елшишка.

За неправилно складиране на химикали е съставен акт на собственика на „Екотроника“ ЕООД, гр. Панагюрище.

През юни директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде четири наказателни постановления за налагане на санкции и глоби. За установено неизпълнение на условия в издадено комплексно разрешително е наложена имуществена санкция в размер от 10 000 лв. на „Панагюрска медна компания“ ООД.

За заустване на производствени отпадъчни води със съдържание, превишаващо  индивидуалните емисионни  ограничения в разрешителните за заустване, са наложени две имуществени санкции – 2000 лв. на „Агрофарм“ ООД – винарска изба в с. Лесичово и 3000 лв., на „Оптикс“ АД – предприятие за производство на оптични детайли в гр. Панагюрище, площадката му в с. Попинци.

На физическо лице е наложена глоба от 300 лв. по Закона за управление на отпадъците за това, че не е предало отпадъците на лице с разрешително.

През юни експертите на РИОСВ извършиха 158 проверки в 132 промишлени обекта в общините на Пазарджишка област. За отстраняване на нередности са издадени 94 предписания. /РИОСВ/

Коментари