Институции Общество

Само 3 яслени групи в селата от област Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Към 31.12.2023 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини функционират яслени групи с общо 612 места в тях. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 2, или с 0.3%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 556 места, а в селата – 3 с 56 места.

1.   Детски ясли и места в тях в област Пазарджик
(Брой)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Заведения 23 22 22 21 21 21
Места в края на годината 700 649 585 620 614 612

 

През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 576 деца. В края на годината за отглеждане и възпитаване   в детски ясли остават 581 деца (табл. 2), от които момчета са 295, а момичета – 286. В сравнение 2022 г. броят на децата в детските ясли нараства с 5.1%.

2.   Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.
(Брой)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо 648 614 528 576 553 581
Момчета 339 305 275 303 302 295
Момичета 309 309 253 273 251 286

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2023 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 83.1%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 15.7% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.2% .

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2023 г. в детските ясли работят 91 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 56 (табл. 3), като 92.9% от тях са медицински сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 35 души.

3. Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Пазарджик към 31.12
(Брой)
     Години Медицински специалисти по здравни грижи Друг                   немедицински            персонал
2018 60 47
2019 59 42
2020 57 38
2021 54 38
2022 55 40
2023  56  35

 

Коментари