Институции

РИОСВ с изисквания към четирима общински кметове

РИОСВ – Пазарджик изиска от кметовете на общините Батак, Ракитово, Брацигово и Пещера, на чиято територия са резерватите – „Купена”, „Мантарица”, „Дупката” и „Беглика” да организират доброволни формирования за гасене на пожари, в случай на нужда. Както и да предприемат мерки за предотвратяване на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да призоват населението, да спазва мерките за пожарна безопасност в резерватите.

Преди началото на противопожарния сезон служителите паркова охрана в защитените територии провериха наличността и годността на противопожарното оборудване. За предотвратяване на пожари в резерватите, РИОСВ-Пазарджик организира специализирано наблюдение.

Периодът 1 април – 31 октомври е определен със заповед на министъра на околната среда и водите за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати, поддържани резервати и национални паркове). Заповедта цели предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. При пожарите загиват много птици и животни, унищожават се местообитания на защитени видове.

Коментари