Институции

РИОСВ постави срокове пред кметовете на общини планове заради отпадъците

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик постави срок на кметовете на всички общини в област Пазарджик да информират за предприети мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци в землищата на общините, за установяване на нарушителите, както и мерки за почистване, извозване и обезвреждане на отпадъците, когато е констатирано замърсяване.

РИОСВ-Пазарджик даде указания на кметовете да изготвят планове и да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделно, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска замърсяване на терени с отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени. До 31.03.2023 г. трябва да се извършат проверки за наличие на такива замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, а при наличие, да се организира тяхното почистване.

След този срок експерти на РИОСВ-Пазарджик ще извършат проверки на място за изпълнението на задълженията на кметовете, произтичащи от ЗУО.

При необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия.

Освен от кметовете, РИОСВ поиска от директора на Областно пътно управление-Пазарджик, както и от регионални подразделения на ЮЦДПСмолян (13 горски и ловни стопанства) информация за предприетите действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните комплекси, с цел опазване чистотата на републиканската пътна мрежа и горските територии от замърсявания. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят проверки.

Коментари