Институции

РИОСВ Пазарджик са наложили глоби за близо 14 000 лв от началото на годината

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха 81 проверки от началото на годината. Дадени са 11 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 13 сигнала.

Издадени са четири наказателни постановления и две споразумения на обща стойност 13 700 лева. Събраните суми от имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство са в общ размер на 22 519 лева.

Засилен е превантивният, текущият и последващият контрол на фирмите за третиране на отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. По предписания на РИОСВ през януари са почистени осем замърсени с отпадъци терена на територията на община Велинград. Голяма част от отпадъците на още осем терена в землищата на селата Света Петка и Грашево са почистени, събрани в чували и се извозват на сепарираща инсталация във Велинград. Извършено е почистване на терен в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от пластмаса и каучук от моторни превозни средства, замърсени с опасни вещества (нефтопродукти), и на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали в с. Злокучене, общ. Септември.

От началото на годината експертите от РИОСВ – Пазарджик проведоха изискуемите от екологичното законодателство процедури по внесени 116  инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти на бизнеса, местната власт и държавни горски стопанства и осигуриха обществен достъп до 145 документа, публикувани на интернет страницата на инспекцията. По реда на Закона за достъп до обществена информация е предоставена поисканата информация на десет заинтересовани лица.

Коментари