Институции

РИОСВ – Пазарджик отчете резултати по проекта за устойчиво управление на 4 резервата

Пазарджик

Резултатите от проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”бяха представени от РИОСВ – Пазарджик. Инспекцията е бенефициент по този проект, а целта на включените дейности е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерватите в териториалния обхват на екоинспекцията.

Разработени са четири плана за осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”. РИОСВ получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, установи процесите, които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете. При теренните проучвания в резерват „Мантарица” са регистрирани редките видове трипръст кълвач и пернатонога кукумявка. И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим”. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглолистни гори, предпочитайки смърча. Установяването им е доказателство, че те все още се срещат на територията на резерват „Мантарица”, макар и с ниска численост.

Благодарение на проекта са благоустроени и обезопасени четири пътеки за посетители, което предизвика по-голям интерес към резерватите. Изготвени са информационни материали, популяризиращи защитените територии в Пазарджишка област. Създаден е сайт на проекта http//rezervati.riewpz.org/, който разкрива потенциала на екосистемите и биологичните видове в четирите резервата в териториалния обхват на РИОСВ – Пазарджик.


Проектът е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013” Общата му стойност е 415 000 лв.

Коментари