Институции Общество

РИОСВ-Пазарджик обявява нови защитени зони в териториалния си обхват

Пазарджик Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пазарджик започна процедура по обявяване на три защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в териториалния си обхват – област Пазарджик. В съответствие със Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на  защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ „Яденица”, ЗЗ „Попинци“ и ЗЗ „Бесапарски възвишения“. В по-голямата си част трите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ са разположени на територията на населени места от област Пазарджик.

ЗЗ „Яденица“ попада в землищата на с. Дорково, гр. Костандово, община Ракитово, гр. Велинград и селата Драгиново, Юндола и Света Петка, община Велинград, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Симеоновец, с. Семчиново, община Септември и в землището на гр. Белово.

ЗЗ „Попинци“ попада в землищата на селата Боримечково и Лесичово, община Лесичово, гр. Панагюрище, с. Попинци, с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене, община Панагюрище, гр. Стрелча, с. Блатница, с. Смилец, с. Свобода, с. Дюлево, община Стрелча.

ЗЗ „Бесапарски възвишения“ попада в землищата на селата Бяга, Исперихово, Козарско, община Брацигово, на с. Алеко Константиново, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик и на селата Капитан Димитриево и Радилово, община Пещера.

Проектите на заповеди са публикувани на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик (РИОСВ-Пазарджик). Защитените  зони се обявяват с цел опазване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на ценни типове природни местообитания и на видовете и техните популации, разпространени в тях. В тях са предвидени редица забрани и ограничения, както и мерки за постигане целите на опазване.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. Текстът на проектозаповедите, както и придружаваща ги информация, може да се изтегли от линкове, посочени в сайта на РИОСВ-Пазарджик. Документите са на разположение и в сградата на инспекцията, на ул. „Гурко” № 3, ет. 4, гр. Пазарджик.

Коментари