Институции

РИОСВ и община Брацигово с обща инициатива

Написано от ПЗИНФО

РИОСВ-Пазарджик и Община Брацигово отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ и Международния ден на биоразнообразието с работна среща на заинтересовани страни на тема: „Натура 2000″ –  ползи за природата и хората“, която се проведе днес в заседателната зала на общината.

Срещата откри Надежда Казакова – кмет на Община Брацигово. В нея взеха участие експерти на РИОСВ-Пазарджик, БДЗП, Община Брацигово, кметовете на Исперихово, Равногор, Козарско и Розово, служители в кметства и читалища.

Презентацията на д-р Димитър Плачийски  –  отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора – селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея.

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за избягване на бъдещи конфликти.

Коментари