Институции

Ракитовец подаде сигнал срещу съдия от Велинград

Написано от ПЗИНФО

Стефан Найдов от Ракитово е подал сигнал срещу съдия от Районен съд Велинград, научи ПЗИНФО. Сигналът срещу магистратът, чието име засега няма да споменаваме, е поради извършването на редица процесуални нарушения при разглеждането на гражданско дело №:20215210101168 по описа на районен съд Велинград за 2021г.

Ето част от сигнала:

На 26.11.2022г., входирахме в деловодството на районен съд Велинград искова молба, че през 1988г., брат ми  , адрес гр. Ракитово, (не посочваме данните от сигнала, които включват ЕГН и точен адрес на другата страна) с площ от 78 кв.м., брой етажи- два, с предназначение жилищна сграда- еднофамилна, построена в поземлен имот в УПИ VI-738 в кв.22 по плана на гр. Ракитово. Брат ми поиска декларация по чл.56,ал. ІІ, т.2 от ЗТСУ. Така поисканото съгласие не дадох но въпреки всичко, той построи сградата в съсобствия ни парцел. Дълго време считах да не предприемам каквито и да било действия но в предвид заведената от него съдебно делба /гр.д.№573/2014г. на Районен съд – Велинград/, реших да си потърся правата които ми бяха нарушени при изготвеното привидно вещно право относно отстъпеното право на строеж.

При направеното от мен запитване в Община Ракитово се установи, че декларацията по чл.56, ал.ІІ, т.2 от ЗТСУ от съсобствениците на имота, не съответства на изискванията на чл. 53, ал. 2 и чл. 56, ал.2 от ЗТСУ (отм.), тъй като:

1.) Самата декларация не е нотариално заверена;

2.) Имената на деклараторите не съответстват;

3.) Не е посочена дата и годината на издаване на декларацията;

4.) Не е посочено името на лицето, за което се дава съгласието за построяването на сградата;

5.) Не е посочено в самата декларация какво точно ще се строи и за какво се дава това съгласие.

Въз основа на тези незаконни данни е издадено  строително разрешение №26/29.04.1988г. Освен това твърдя, че декларацията не е подписана от мен, което е доказателство за липса  на съгласие.

След служебна проверка на делото съдът даде указания да се посочат фактите и обстоятелствата, от които произтича правния ни интерес от предявения иск, респективно кои са нарушените права на ищеца, като собственик/съсобственик на земята засегнати от оспорената декларация.

Правния ми интерес както нееднократно съм твърдял, е че той се обоснова на факта, че съм съсобственик на земята върху която е построена сградата. Декларацията в този и вид е подписана без мое знание и съгласие, като в тази връзка е поисканата СГЕ с която да бъде установен чии е подписът положен в декларацията. Тази декларация е използвана за снабдяването на документ – строително разрешение без мое знание за построяването на жилищен имот, с което ми е нарушено правото на собственик.

След полученият отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК от ответната страна и искането да бъде отхвърлена СГЕ съдът е изготвил доклад и е издал разпореждане с което се назначава СГЕ за която са заплатени 200.00 (двеста) лева.

След допускане до о.с.з насрочено на 21.04.2022г., в заседанието се явяват ищеца, с упълномощен представител, и упълномощен представител на ответника. По време на разглеждане на делото и след даване на ход на делото са приложени две декларации от адвокат Иванов (страна на ищеца), които декларации са по съдържание едни и същи но по форма са различни.

По време на делото съда прие двата броя декларации по чл.56, ал.2 от ЗТСУ и двете от 12.04.1989г. с per. №86, като не е прие приложената към исковата молба декларация по чл.56 от ЗТСУ, тъй като не е заверена от ищеца. Следва да се отбележи, че по дадените от отвеника декларации също няма заверка „Вярно с оригинала“. В едната декларация има само печат на адвокат но без подпис, а в другата има печат вярно с оригинала, но не сочи, кой е подписал и извършил заверката. Видно, че по обжалваното дела се прадставени три различни декларации с различно съдържание.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Смятам, че има достатъчно факти, които нарушиха правата ми на ищец в съдебният процес и смятам, че воденото производство по гр.д. №20215210101168 по описа на районен съд Велинград за 2021г. от съдия …. предварително е било предубедено и „повлияно“ как да бъде приключено делото.

Въпросът ми е след като заплатих такса от 200.00 лв, за назначаването на СГЕ, ще ми бъдат ли върнати парите или това остава за сметка на районен съд Велинград, тъй като никъде не се спомена, че след като се прекратява делото ще ми бъде възстановена сумата която съм заплатил за нещо което не е извършено.

 

Уважаеми Инспектори,

Уважавам съдебната институция, и смятах до този момент, че всяка засегната страна може да потърси правата си в съда, все още смятам, че всеки може да защити свойте законни интереси и поради тази причина в предвид изложеното от мен моля да извършите цялостна проверка по гр.д. №20215210101168 и след като се убедите в твърдяното от мен, Ви моля да изготвите доклад за отправяне на предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия …. поради дпуснати неотстраними процесуални нарушения по докладваното от нея дело.


Не публикуваме целия сигнал, а само част от него. Право на отговор другата страна може да изпрати на имейл:pzvesti@abv.bg.

Коментари