Институции

Районният съд в Пазарджик има нов председател

Написано от ПЗИНФО

Съдия Христо Георгиев официално встъпи в длъжност Административен ръководител – председател на Районен съд – Пазарджик.

Магистратът подписа акта за встъпване в длъжност на тържествена церемония пред Общото събрание на съда, на което присъстваха административният ръководител на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, районни съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Г-жа Серафимова му пожела сила и мъдрост при вземането на решения и запазване на добрия управленски модел на институцията.

Христо Георгиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Климент Охридски“ през 2009 г. Той е съдия с над 12 години юридически стаж, притежава ранг „съдия във АС“.

Кариерата му започва като държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Пазарджик, след което работи като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. От 23.02.2016 г. е съдия в Районен съд – Пазарджик, като правораздава в Гражданско отделение.

Магистратът беше единодушно избран за длъжността с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 4/07.02.2023 г.

Основните му приоритети са създаването на спокойна, креативна и колегиална атмосфера, което ще допринесе за повишаване авторитета на съда и провеждането на политики, които да отговарят адекватно на очакванията на обществото за бърз и ефективен правораздавателен процес и облекчаване достъпа до информация. Усилията на съдия Георгиев ще бъдат насочени към достигане на висок стандарт за ефективна, прозрачна и достъпна съдебна дейност.

Коментари