Институции

Работни места и умения в местната икономика тема на проект

Пазарджик Община Пазарджик стартира подготовката на проект, с който да кандидатства по инициативата на Европейската комисия „URBAN  INNOVATIVE  ACTIONS”. Тематичният обхват на проекта е „работни места и умения в местната икономика”, като се цели укрепване на местните вериги за доставка и изграждане на връзки между местните фирми; подкрепа на съществуващите малки и средни предприятия; подпомагане на сътрудничеството. Проектът ще се реализира за срок до 3 години и при изпълнението му ще участват ключови заинтересовани страни. В този смисъл като партньори ще бъдат привлечени представители на бизнеса, структури от сферата на образованието, както и организации опериращи на пазара на труда.

 

Планира се първоначално изпълнението на следните основни дейности:

-Анализ на съществуващия бизнес на територията на общината – създаване на база данни, посредством индивидуални профили на всяка отделна компания, поддържащи информация за предмета на дейност, предлагани продукти и услуги, производствени мощности, наличие на свободни мощности и капацитет.

-Създаване на електронна система, съдържаща база данни за съществуващите фирми; портал за търсене на партньорства и платформа за електронна търговия.

-Управление на събития – организация на бизнес събития, целящи комуникация и осъществяване на партньорства.

-Квалификация и обучение.

Ключов момент при подготовката на проектното предложение е идентифицирането на партньори, които ще участват при изпълнението на планираните дейности. В тази връзка Община Пазарджик планира провеждане на встъпителна среща със заинтересованите страни в края на седмицата.

Коментари