Институции Общество

ПРСР ще реновира нови 22 училища, заради отказ на общински съветници едно училище в Пещера може и да не е сред тях

Така изглежда фасадата на ПГХВТ"Атанас Ченгелев"
Написано от ПЗИНФО

Пещера

Нови 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 767 757 лв., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.

Целта е да се даде възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата.

По този начин над 17 000 ученици ще имат възможност да провеждат обучението си в обновена и приветлива образователна инфраструктура.

Това обаче може и да не се случи за учениците на ПГХВТ"Атанас Ченгелев" в Пещера, чието училище е единственото, което не е санирано. Възможността за това се появи сега, когато училището вече е общинско. 

В Пещера обаче няколко общински съветника отказаха да гласуват актуализация на бюджета. А във връзка с подготовка за кандидатстване по ОПРР енергийна ефективност етап трети и подготовката на общината за кандидатстване бе необходимо да се извърши, както актуализация на енергийния доклад и сертификат на стойност от 27 740 без ДДС, така и на технически паспорт на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ с цел привеждане на същите в съответствие с настъпилите нормативни промени относно енергийния доклад и сертификат, така и на техническия паспорт. Още повече, че необходимите за тази цел средства да бъдат за сметка на възстановените от ОПРР разходи направени за енергийна ефективност етап втори.

Така с провеждането на политика на въпреки и против, няколко души слагат прът в колелото за подобряване на учебната база в професионалната гимназия, в която същевременно частните фирми инвестират средства и успешно се реализира дуално обучение. същата тази гимназия привлича ученици от други населени места, които в последствие избират да останат и живеят в Пещера, където намират професионална реализация. 

Или иначе казано, докато от една страна има стратегическо мислене и план за работа, от другата страна се утвърждава политика на безпринципното против каквото и да е, само за да се пречи при реализирането на една или друга политика.

Коментари