Общество

Процесите по намаляване и застаряване на населението в областта продължават

Процентът на децата до 15 години в областта е по-висок от средния за страната

Пазарджик Продължават негативните процеси по намаляване и застаряване на населението в областта. През 2016 година жителите на областта са намалели с 2816 души (260 814 към 31 декември 2016 г.), или с 1.1% (263 630 през 2015 г.), показват данни на ТСБ – Юг.

 

През миналата година децата до 15 години в областта са 38 948, или 14.9% от общия брой на населението в областта. За страната този показател е 14.1%, а в ЕС – 15.6%.

Продължава и процесът на остаряване на населението – делът на хората на 65 и повече години. Те съставляват 20% в областта, а нарастването на броя им е с 0.3 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените. 23.6% от тях са над 65 години, докато при мъжете това са 16.2%. според анализа това се дължи на по-високата смъртност при силния пол. В ЕС относителният дял на населението на 65 и повече години е 19.2%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2016 година е 43.2 г., като при мъжете е 41.3 г., а при жените – 45.0 г.

Данните сочат общ коефициент на възрастова зависимост (под 15 и над 65 години) в областта от 53.5% – почти равен на този за страната, който е 53.4%.

Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 1.1 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 43.9 години, а в градовете – 42.8 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 157 885 души или 60.5% от населението за област Пазарджик. Броят на трудоспособното население намалява с 2 295 души, или с 1.4% през 2016 г. спрямо предходната година.

Над трудоспособна възраст са 61 457 души (23.6%), а под трудоспособна възраст – 41 472 души, или 15.9% от населението на областта.

Към края на 2016 г. населените места в област Пазарджик са 117 – 13 града и 104  села. В четири населени места, или в 3.4% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 593 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 109 413 души (42%).

Коментари