Институции Общество

Проучиха областната стратегия за социални услуги

Написано от ПЗИНФО

Във връзка с реализирането на проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик”, изпълняван от фондация „Социални практики в общността” на 05.12.2019г. в зала „Архитектурен съвет” на община Пазарджик се проведе работна среща, на която се представиха резултатите от проведено проучване за граждански мониторинг и оценка на областната стратегия за социални услуги. Проучването се проведе във всяка от 12-те общини на територията на област Пазарджик, като обхващаше представители на местната власт в сферата на социалната работа, ръководители на социални услуги и потребители.

Аналитичният доклад с получените резултати и предложения за подобряване на реализирането на Областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик е публикувана на интернет страницата на фондация „Социални практики в общността” – www.spbc-fondation.org.

 

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект  BG05SFOP001-2.009-0074 „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Коментари