Криминално Общество

Противопожарни мерки преди и по време на изборите

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик В обектите, ангажирани с провеждането на изборите и тези за масово събиране на хор,а е необходимо да се осигурят свободни пътища за евакуация – т.е да бъдат свободни от материали и оборудване, затрудняващо евакуацията. Пътищата за евакуация на пребиваващите в сградата да бъдат обозначени с указателни табели.Избирателните секции трябва да бъдат оборудване с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар /прахови и водни пожарогасители/, същите трябва да са технически изправни. Достъпът до тях да бъде свободен /да не се затрупват с материали и оборудване/ и трябва да бъдат поставени на достъпно и видно място за бързи действия при необходимост.

Членовете на избирателните секции трябва да знаят местата на наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар и да могат да работят с тях.

В случай на възникнал пожар в сградите или в самите помещения на секционните избирателни комисии, председателите на СИК са длъжни да уведомят специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението на телефон 112 и организират евакуацията на пребиваващите хора в сградата, както и предприемат незабавни мерки за първоначално гасене с наличните противопожарни уреди.

В сградите и помещенията, в които са разположени изборни секции, абсолютно е забранено тютюнопушенето и използването на открит огън.

Забранява се внасянето в избирателните секции на каквито и да е горими и лесно запалими материали в изборния ден.

Последният работен ден преди провеждането на изборите, ръководителите /собствениците/ на сградите ангажирани с изборите да проконтролират след приключване на работния ден изключването на електрическото захранване и удостоверяване в дневник, съгласно нормативните изисквания.

РС ПБЗН гр.Пазарджик

Коментари