Институции

Проект организира празник на града в Пещера

На 05 юли 2019г. Община Пещера организира Празник на града в изпълнение на Дейност 5 „Празници на града“ по проект BG05M2OP001-3.002-0303 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Празникът ще се проведе на крепост „Перистера“ от 10:30 ч. и включва представяне на  детско шоу с илюзионисти, аниматор, балет и средновековни възстановки „Докосни древността“, представящи по атрактивен, разбираем и модерен начин духовната висота на дедите ни чрез пресъздаване на древни практики и умения в бита, празничната система, облекло и въоръжение, отношението към природата и околния свят. Участници от целевата група на проекта ще представят свои творби по проекта. За активната си дейност, учениците от 48 клуба по интереси, ателиета и секции ще бъдат наградени с грамоти.

За отчитане на резултатите от изпълнението на проекта, на 11.07.2019г. от 10.30ч. в Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17, Заседателна зала ще се проведе заключителна пресконференция по проекта.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.  Проектните дейности се изпълняват от 23.01.2017 г. и ще приключат на 23.07.2019 г. (30 месеца).

Бенефициент на предоставената безвъзмездна финансова помощ е Община Пещера.  Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“,  и училищата в гр.Пещера: Начално училище „Михаил Каролиди“, Начално училище „Михаил Куманов“, Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“, Основно училище „Петко Рачов Славейков“, Обединено училище „Любен Каравелов“, Средно училище „Св.Климент Охридски“ и  Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“.

 Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми, чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

 

                                                                                               eufunds.bg                                                                                            

 

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0303-C02, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020.

Коментари