Институции Общество

Проект ни представя възможности за финансиране на собствен бизнес


Представители на водещата организация по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, ще проведат , съгласно посочения график по-долу, срещи в гр.Пазарджик, с местни представители на целевите групи – безработни и неактивни лица, които се интересуват от възможности за финансиране на собствен бизнес.
На срещите ще бъдат разяснени актуалните схеми за финансиране по програми и финансови инстръменти на ОП «Развитие на човешките ресурси», както и възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, включително получаване на безплатни индивидуални консултации.
Също така ще бъде предоставен линеен график по изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.
Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.
На 25.09.2019 г и на 09.10.2019г. от 11.00 часа в „Туристически информационен център “ Велинград, площад „Свобода“ №1, за контакт и информация: тел. 0878740148

На 28.09.2019 от 10:30 и 09.10.2019 г от 14.30 часа в „Бизнес център“ Пазарджик, бул.България № 57 , ет.3, офис 301 , за контакт и информация тел: 0878740148

 

Този документ е създаден в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, проект: „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”,
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Коментари