Спорт

Проектът „Ние се движим“ беще представен в Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

На 24.06.2019г. се проведе встъпителна пресконференция по Проект "Ние се движим", който е насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години, както и към лица в неравно положение в същата възраст.

Целта на проекта е създаване на условия и повишаване на интереса на младите хора към спорта чрез изпълнение на следните дейности:

  • Обучения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости;

  • Седмица на спорта за младежи;

  • Спортен лагер за младежи;

  • Кръгла маса;

  • Книжка за агресията и видовете зависимости;

  • Организиране на фотоизложба от събитията по проекта;

  • Популяризиране на проекта.

Чрез провеждане на инициативите се цели да се постигне увеличаване на броя на младежите с интерес към спорта, да осмислим свободното им време, което е основен инструмент за превенция на зависимости и агресия. Ще подобрим качеството на живот и средата, в която живеят и общуват, както и комуникацията и взаимоотношенията между тях.

Проектът включва дейности, обвързани с актуални нужди на младежката общност на територията на община Пазарджик, като целта е чрез приложените спортни и обучителни методи да се постигне дълготраен ефект за младите хора.

Начална дата на проекта е 06.06.2019 и ще продължи до 30.10.2019 г.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.


 

 

Коментари