Общество

Проверки на РИОСВ през юни установиха нарушения

Пазарджик През юни експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 158 проверки на 134 обекта и издадоха 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по осем сигнала и две жалби. Съставен е акт по Закона за водите на „Кумруян“ЕООД – предприятие за разфасовка на червени меса в Пазарджик, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, по показател „неразтворени вещества“.

 

Извършени са проверки за прилагане разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух в 13 обекта, в това число 4 бензиностанции, които са изпълнили изискванията за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите с гориво. Проверените предприятия и хотели спазват изискванията на законодателството, засягащо чистотата на атмосферния въздух и шума в околната среда.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите РИОСВ извършва проверки за изземване на наносни отложения от речните легла на реките. По поречията на реките Стара и Луда Яна не са констатирани такива. Проверка на участък от речното корито на р. Марица, в землището на селата Синитово и Огняново констатира, че багер на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница извършва земно-изкопни работи. Тази дейност представлява инвестиционно намерение. За него няма проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие. На фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение.

Коментари