Институции Общество

Проверки и санкции на РИОСВ през юли

Пазарджик 110 проверки в 94 обекта са извършили през месец юли експертите на РИОСВ Пазарджик, съобщават оттам. В резултат на това са издадени 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.

 

За административни нарушения на Закона за водите – неспазени индивидуални емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води и  неподдържане на съоръженията за отпадъчни води в експлоатационна изправност, са съставени три акта на юридически лица. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – извършване на дейности с отпадъци, които не са включени в издаденото разрешителното и нерегламентирано третиране на отпадъци – съхраняване на открито и в смесен вид, на две юридически лица са съставени актове за административно нарушение на ЗУО.

По предписания на РИОСВ-Пазарджик, през последния месец са почистени замърсявания с отпадъци в землищата на селата Калугерово, Церово и в регулацията на град Септември. Възстановени са качествата на терени в с. Дебращица, община Пазарджик, след почистването и извозването от тях на нерегламентирано изхвърлени битови и строителни отпадъци. Почистени са замърсявания с битови отпадъци от терени в землището на с. Лесичово и около входа на общинското депо, в коритото на р. Яворица, както и в речни корита и прилежащи територии в община Панагюрище.

За периода са предприети действия по единадесет сигнала и три жалби. Издадени са шест наказателни постановления на обща стойност 29 400 лева. Събраната сума от наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 158 779 лева.

Коментари