Институции

При проверки през юли РИОСВ-Пазарджик състави 7 акта и издадe 33 предписания

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик извършиха през юли 123 проверки на 110 обекта, съобщават от екоинспекцията. 33 са издадените предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. Издадени са също 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лева. С тях са наложени две глоби по 500 лв. на физически лица от гр. Велинград и с. Семчиново за нерегламентирани дейности с отпадъци. По Закона за опазване на околната среда е наложена имуществена санкция от 2000 лева на „ФАИ-БГ“ЕООД, гр. Пазарджик, за неизпълнено предписание.

 

Седем са съставените актове за нарушения на екологичното законодателство, три от които по Закона за водите – на „Еко Ф“ ЕАД, мандра в с. Карабунар, за това, че зауства отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване; на „Еко Медет“ ЕООД, Панагюрище – собственик и оператор на окисен отвал и водоем за богати разтвори, за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на река Луда Яна и на „Алман”ООД, задължена с договор да изпомпва и предотвратява изтичане на кисели води в р. Луда Яна.

За неизпълнение на условие от издадено комплексно разрешително, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“ООД.

Но физическо лице от гр. Стрелча е съставен акт по Закона за управление на отпадъците за съхраняване на метални отпадъци и на такива от излезли от употреба МПС без разрешително. От нарушителя е изискано да почисти имота и да предаде отпадъците на лица, които притежават разрешително за дейността, а също и да представи в РИОСВ документи за предаването им.

Актове са съставени също и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. На физическо лице от с. Памидово е съставен акт за нерегламентирано отглеждане и притежаване на препарирани екземпляри от защитени видове, а на „Напоителни системи“ЕАД, клон Тополница – за извършени земно-изкопни работи на участък от речното корито на река Марица (в землищата на селата Синитово и Огняново) без проведена процедура по оценка на съвместимост.

През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик са предприели и действия по 17 сигнала и 3 жалби.

Коментари