Институции

Приключи ученическия стаж в съда

Написано от ПЗИНФО

В Съдебната палата в Пазарджик се проведе тържествено връчване на удостоверения на учениците от X „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, които успешно завършиха производствената си практика в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.

Учениците посетиха съдебни заседания по наказателни и граждански дела, запознаха се с работата на различните служби в съда: „Регистратура“, „Деловодства“, „Съдебни секретари“, „Бюро призовки“, „Архив“, „Бюро съдимост“. В хода на ученическия стаж им бяха изнесени лекции за уредбата на съдебната система, запознаха се с професията „съдия“, с работата на съдебните служители и организацията на работа в съдилищата. Бяха им представени статута и правомощията на съдебните заседатели, функциите на вещите лица и съдебните преводачи, начинът на провеждане на юридически стаж за стажант юристи.

Стажантите изразиха задоволство от проведения стаж, споделиха, че са добили представа за организацията на работа в съда, за отговорностите, които имат съдебните служители.

Председателят на съда пожела на учениците успех, благодари за сериозността, с която са подходили към практиката си и ги увери, че с удоволствие отново ще им бъде дадена възможност за надграждане на усвоеното в областта на съдебната администрация, както и че ще бъде радостна да ги види в редиците на съдебната администрация.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и Образователната програма МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Коментари