Институции

Приключват дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” на „ОГНЯНОВО-К“ АД

Във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност” имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 20 ноември 2018 г. (вторник), от 11:00 часа, в гр. Пазарджик, ул.“Есперанто 6 – Гранд хотел „Хебър”, ет. 6, Конферентна зала „Марица”.

Проектът се изпълнява от "ОГНЯНОВО-К" АД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 3 368 842.64 лв., от които      1 272 255.15 лв. европейско и 224 515.61 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 12 месеца и трябва да приключи през месец ноември 2018 година. Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на ОГНЯНОВО-К АД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности ОГНЯНОВО-К АД започна да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което доведе до намаляване и на енергопотреблението. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

На пресконференцията са поканени да присъстват представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката и на Областния информационен център в гр.София, както и всички заинтересовани лица и медии.

 

Коментари