Институции Общество

Приемат се документите за включване в Механизма за лична помощ

Написано от ПЗИНФО

Първите лични асистенти по Механизма за лична помощ ще бъдат назначени от 01.09.2019 г.. Това означава, че  всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка още сега или в съвсем кратък срок.

Право на лична помощ до 31.12.2020 г. имат  лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност и  децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

 

Документите за изготвяне на индивидуални оценки на потребностите от лична помощ са заявление –декларация по образец и формуляр за самооценка.         

Те могат да се получат в дирекциите „Социално подпомагане" по настоящ адрес или да се изтеглят от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане -меню „Социално подпомагане", подменю „Подкрепа на хората с увреждания", „Индивидуална оценка на потребностите", раздел „Документи".

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от лицата или от техен законен/ упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител в специализираните отдели в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес на човека с увреждане.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

След подаване на документите кандидатите ще бъдат посетени в дома си от служител на Дирекция „Социално подпомагане", който има задължението да установи реалните затруднения и потребности, и да проведе интервю с лицето или негов законен представител, или с човек, който полага грижи за него. Служителят използва специално разработен формуляр с въпроси, изследващи индивидуалните функционални затруднения. За всеки въпрос са възможни 4 степени на затруднение, като 1-ва, 2-ра или 3-та степен се определят при установяване на нарастваща степен на зависимост,а 4-та степен – за пълна зависимост от чужда помощ. Всяка от определените степени носи същия брой точки – от 1 до 4. При липса на зависимост се отбелязва нула. Общият брой получени точки се сумира.

Сумата от получените точки се умножава по различен коефициент в зависимост от възрастта, като по този начин се получава броя на полагащите  се часове за лична помощ месечно. За лица над 18 години: брой точки х 1,235 = брой часове лична помощ

месечно; за деца от 12 до 18 години: брой точки х 1,313 = брой часове лична помощ

месечно; за деца от 0 до 12 години: брой точки х 1,556 = брой часове лична помощ

месечно.

Въз основа на направената самооценка от лицето, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите.

Броят на часовете за лична помощ се определя спрямо установената степен на зависимост, като за първа степен са до 15 часа месечно; втора степен – до 42 часа месечно; трета степен – до 84 часа месечно и четвърта степен- до 168 часа месечно.

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включване в Механизма лична помощ.

Ако кандидатстващите желаят,  може да присъствате на заседанието.

За да се включат в Механизма лична помощ, получилите направление, трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес.

Необходимите документи са:  заявление, в което се посочва избраното лице за асистент, и  направлението,   издадено   от   дирекция   „Социално   подпомагане" с определения брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не е посочен асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да предложи такъв.

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

В случай, че лицето с увреждане не е доволно от личния си асистент, може да поиска прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо преминаване през нова оценка.

В заявлението до Общината лицето с увреждания или неговият законен представител изрично дава  съгласие  добавката за чужда помощ да се превежда за заплащането на ползваната услуга; до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е кандидатстващите да знаят, че съгласието за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферътще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.  Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик

Димитрия Гърдева – директор

Коментари