Общество

Предстои конференция по проект „Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

Написано от ПЗИНФО

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0074 „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, осъществяван от Фондация “Социални практики в общността“, ще бъде проведена конференция посветена на методологията на гражданско участие и добри практики, на участниците ще бъде представен наличния европейски и национален опит и добри практики в мониторинг на социалните услуги и на други публични политики на различни нива.

Конференцията ще се проведе на 07.11.2019 г. от 11ч. в зала „Архитектурен съвет“, ет.2, сграда на Община Пазарджик с адрес: бул. „България“, №2.

Поканата се отнася за всички заинтересовани лица и организации на територията на Област Пазарджик.

Проектът се финансирана по процедура за подбор на проекти BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари