Институции Общество

Предприемане на мерки след откриване на огнище на птичи грип в Добричко

На 13.06.2018 Българската агенция по безопасност на храните потвърди появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в с. Дончево, обл. Добрич. Незабавно след установяването на заболяването БАБХ разпореди предприемане на мерки съгласно Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците включващи:

Принудително убиване по хуманен начин и унищожаване под официален надзор на труповете на кокошките носачки, по начин недопускащ разпространяване на болестта;

Извършването на механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и пътищата в и около птицевъдния обект.

Определени са предпазна зона, която включва населените места в радиус три километра и наблюдавана зона в радиус десет километра около огнището на заболяването. Мерките в посочените зони са:

забрана за търговията и придвижването на домашни, диви, други птици и яйца за разплод;

забрана за организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици;

забрана за разселване на птици за подновяване на дивечовия запас;

извършване на преброяване, регистрация и ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в селищата, разположени в предпазната и наблюдаваната зони;

извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич;

вземане на проби за лабораторно изследване при всяко едно съмнение за инфлуенца по птиците;

извършване на проучване и проследяване за период от последните три седмици, което обхваща движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в предпазната и наблюдаваната зони;

проверка за изпълнение на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на област Добрич. Собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност ще бъдат санкционирани.

Контрол на влизането или излизането на хора в и от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици;

стриктен контрол по отношение на добива, преработката и реализацията на птиче месо, месни продукти от птиче месо и яйца в област Добрич./БАБХ

Коментари