Институции Общество

Правителството прие промени в Наредбата за медицинската експертиза

Написано от ПЗИНФО

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Промяната, касаеща отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, цели по-голяма прецизност по отношение на критериите, по които се извършва оценката на уврежданията, предвид динамиката в развитието, различните етапи и стадии на едно и също заболяване.В част от случаите се актуализира величината на определени проценти, съответстващи на отделни отправни точки, като се взимат предвид достиженията на медицинската наука и практика. Отчитат се и съвременните възможности за терапевтично повлияване на уврежданията. При доказани генетични аномалии се премахва обвързаността между възрастта и оценката на степента на увреждане, тъй като възрастта няма отношение към функционалния дефицит.

Промяна в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, свързана с временната неработоспособност, цели болничният лист за карантина да се издава от лекуващия лекар, независимо колко дни временна неработоспособност е имало лицето преди карантината. Това ще улесни както гражданите, защото няма да се налага да посещават различни органи на медицинската експертиза в условията на карантина, така и ЛКК и ТЕЛК, които няма да бъдат ангажирани с този вид експертиза.

Промяната в Правилника и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, касаеща изискванията към състава на ТЕЛК и НЕЛК, цели окомплектоване на комисиите, ангажирани с приемането или отхвърлянето на професионален характер на заболяването. Взаимозаменяемостта между специалистите по професионални болести и тези по трудова медицина ще гарантира кадровата осигуреност на ТЕЛК и НЕЛК и оптималното протичане на медицинската експертиза по отношение на професионалните болести.

Коментари