Институции

По решение на ОбС четири центъра за настаняване ще заработят като делегирана от държавата дейност

Пазарджик 

Четири центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 3 до 29 години ще заработят от месец октомври като делегирана от държавата дейност, реши на последната си редовна сесия ОбС – Пазарджик. На практика центровете работят от 2014 година с финансиране по проект.

Два от тях са за деца и младежи с увреждания с капацитет по 14 места. Предоставят здравни, социални и образователни услуги, мерки за превенция и подкрепа в условия, близки до семейната среда. Потребителите до 18 години са изведени от ДМСГД или от общността, за които няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в такова на близки и роднини или в приемно семейство. Потребители са и младежите от 18-29-годишна възраст, изведени от институции, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейство или да водят самостоятелен живот.

В двата центъра за деца и младежи без увреждания предоставят набор от услуги, свързани със задоволяване на основни жизнени потребности, безопасна и сигурна среда за живот, гарантиран достъп до здравни и социални услуги в общността, обучителни и образователни дейности.

Насочването на потребители за ползване на социалните услуги-резидентен тип ще се извършва от ДСП Пазарджик.

Коментари