Институции

По проект община Велинград си осигури фонд от 90 социални жилища

Написано от ПЗИНФО

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев и заместниците му откриха сградата с 90 социални жилища.

Проект “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” стартира на 11.07.2019 г. с подписването на Договор №BG16RFOP001-1.037-0006-C01 с МРРБ, с Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Общата  стойност е  4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 601 617.65 лв. /15 %/ – национално съфинансиране.

В жилищата ще бъдат настанявани уязвими и необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си наемат жилища на съществуващите пазарни цени. Изискванията към бъдещите наематели, процесът и правилата за настаняване са регламентирани в Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, приета с решение на ОбС-Велинград през март 2019.

 

Коментари