Институции

По-голям брой дела, но и повече решени

Пазарджик

Председателят на Окръжен съд Пазарджик отчете дейността на съда през 2016-та година. Елеонора Серафимова предостави данни, които сочат към увеличение в две посоки в работата на съдиите, а именно повече дела, но и по-голям брой завършени дела. Според съдия №1 една от причините е запълненият щат на Окръжния съд през 2016-та година. През 2016г. общият брой на постъпилите и образувани в ОС – Пазарджик дела е 2142. С останалите висящи дела от предходната 2015г. общият им брой е 2412. Свършените дела през отчетния период са 2181 броя. 93% от делата са свършени в 3-месечния срок.

През периода от 2013г. до 2016г. се наблюдава общо повишаване на броя на свършените делата, но по видове динамиката е различна, което се дължи на различното постъпление от една страна, а от друга и на изменението в процесуалните закони. Така през отчетната 2016г. е налице увеличение на свършените наказателни дела от всички видове, първоинстанционните търговски дела и на фирмените дела. Наблюдава се намаление на свършените първоинстанционни граждански и въззивните граждански дела.  Няма промяна в броя на свършените въззивни частни граждански дела. Относно показателите за приключване на делата в инструктивните тримесечни срокове, от анализа се установява значително подобряване на този показател при повечето от делата. Така при първоинстанционните граждански и търговски дела увеличението е с 10% в сравнение с 2015г., при фирмените с 2%, при въззивните граждански с 8%, при въззивните частни граждански – традиционно е 100%, при НОХД увеличението е с 5%, при ЧНД – традиционно е 99%. Влошаване на този показател се наблюдава при ВНХД и ВЧНД като съответно намалението е с 4% и 3%. Трябва да се има предвид обаче, че посоченото влошаване на показателя не се дължи на липса на усилия от съдиите разглеждащи този вид дела, а е в резултат на изменението на чл.329 ал.2 от НПК, съгласно който по дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително. Тази процесуална норма и обстоятелството, че повечето дела са такива образувани по обвинение за тежко престъпление, е предпоставка за нарастване броя на отложените дела поради неявяването на подсъдимия, както по обективни така и по субективни причини и респективно води до влошаване на посочените показатели.

Обобщено, горните показатели сочат за значително подобряване правораздавателната работа на отделните съдии и повишаване на процента свършени дела в 3-месечен срок

Докато очевидно критериите за бързина и качество на правораздаването се подобряват, то на дневен ред остава липсата на достатъчно място за работа на съдии и прокурори. След като миналата година община Пазарджик предостави отстъпено право на строеж, днес съдия Серафимова се надява през тази година да стартира процедурата по изграждане на сграда за Административния съд и прокуратурата.

Временно проблемът с липсата на пространство е намерил временно решение с изнасянето на Районна прокуратура в сградата на полицията.

В същото време съдът продължава да работи активно с подрастващите по различни образователни програми.

Коментари