Институции Общество

Полицейският синдикат готви протест

Написано от ПЗИНФО

Синдикалната федерация на служителите в МВР заявява, че Законопроектът за държавен бюджет на Република България за 2022 г. по никакъв начин не отразява конкретните потребности на българските граждани по отношение на тяхната сигурност и безопасност, както и не предвижда мерки, които да гарантират достоен труд и заплащане на служителите в МВР. Нещо повече –  проектът не кореспондира с  основните стратегически мерки и цели, заложени в Приложение № 10 „Вътрешна сигурност“ от Коалиционното споразумение за съвместно управление на Република България. Нищо в така представения проект не показва наличие на политическа воля да се изпълни и постигне договореното между коалиционните партньори справедливо възнаграждение и повишена техническа обезпеченост на служителите на МВР.

 

За пореден път се отлага решаването на проблеми, свързани с нарушаването на основни конституционни права на служителите в МВР –  правото на достоен труд, здравословни и безопасни условия за полагането му и заплащане, съответстващо на извършената работа.

 

В предложения проектобюджет не са отчетени:

 

·        Инфлацията, довела до ръст на цените, обхващащ 94% от потребителската кошница и инфлация от почти 7% според данни на националната статистика до месец декември 2021 г.,

·        задълбочената диспропорция в заплащането в различни ведомства от сектор „Сигурност“ довела до изоставане на служителите в МВР с 15% през 2021 г.,

·        допълнителната натовареност на работещите в МВР с охраната на провеждани в държавата избори за представители в НС /3 пъти/ и за президент на Република България,

·         засилващата се мигрантска криза, довела до увеличаване на ангажиментите на МВР по овладяването й,

·        сериозните ангажименти, възложени на МВР по ограничаване на пандемията от КОВИД-19 и поставянето на служителите на първа линия в борбата с вируса.

 

Въпреки многократно увеличената натовареност на служителите в МВР, както и галопиращата инфлация, в Законопроекта за държавен бюджет за 2022 г. не се предлага адекватно увеличение на размера на основните заплати за служителите в МВР.

В допълнение към изложените факти е важно да се отбележи, че проектът за бюджет на МВР по никакъв начин и на никакъв етап не беше обсъден със синдикалните организации нито в самото ведомство, нито в комисии на Народното събрание на Република България, въпреки декларираните намерения на коалиционните партньори за прозрачност във водените политики.

Поради това СФСМВР е длъжна да изрази своето несъгласие и неодобрение на начина, по който почти напълно се неглижира декларираното обещание за партньорство. Това неглижиране се изразява, освен в гореописаните факти, така и в подготвяни без никакво участие на представители на Федерацията в обсъждането и консултирането на обявените намерения за структурни промени в МВР.

Въпреки записаната в Приложение 10 от Коалиционното споразумение краткосрочна цел, не се извърши бърз преглед на подзаконовите наредби, който да позволи разтоварване на служителите от несвойствени дейности.

В така предложения бюджет не е предвидено финансово обезпечение за изготвяне на функционален анализ на Министерството в първите 6 месеца на управление, който да доведе до цялостна и нова визия за функциониране на МВР,  включваща:

·        предложение за нова структура, звена и състав,

·        освобождаване от несвойствени дейности на полицейските органи,

·        въвеждане на обективна и независима методология за регистриране на сигналите и престъпленията и отчитане на база обективни критерии,

·        целеполагане, оценка на дейността и механизми за външен контрол.

СФСМВР припомня и предупреждава, че времето за намиране на тези решения изтича, а запазването на тенденцията ще доведе до трудно предвидими неприятни последици. Тези последици ще бъдат остро почувствани не само от служителите в МВР, но и от цялото българско общество и всеки български гражданин.

СФСМВР се намира в обявена протестна готовност от 16 януари 2022 г. и при очевидна  липса на адекватни промени в посока изложените искания, с решение от заседание на УС на СФСМВР ще предприеме всички възможни законни действия, включително и национален протест на 20 февруари 2022 г. от 13.30 часа в гр. София, пред сградата на НС.

Коментари