Общество

Подкрепа за работодатели за разкриване на работни места

Пазарджик Работодатели могат да разкрият работни места с подкрепата на мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2017 г., съобщават от Дирекция „Бюро по труда“ Пазарджик.

 

За безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и завършили образованието си младежи от социални заведения, свободни средства са в размер 2508,34 лв. За безработни лица на първите пет работни места, разкрити от работодатели микропредприятия, сумата е 4419,00 лв. За безработни с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време свободните средства са в размер 2611,42 лв. ако наемат безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст средствата са 2711,10 лв. 3171 лв. е сумата, ако наемат безработни над 55-годишна възраст, а за тези на „зелени работни места“ – свободните средства са 2483,75 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица субсидирането е:

-работодатели от частния сектор и читалища – свободни средства – 4095,19 лв.;

-държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия – свободни средства – 3562,75 лв.

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 948,60 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи от утре, до 28 април 2017 г. (включително).

Коментари