Общество

Повече опити за самоубийства, но по-малко реализирани в областта през 2017 г.

През 2017 година е регистрирано реализирано самоубийство във възрастовата група „5-17“ г.

Пазарджик Повече опити за самоубийства, но по-малко успешни отчита Регионалната здравна инспекция в областта през 2017 г. Суицидното поведение е параметър за оценка на нивото на психично здраве и социално благополучие на всяко общество.

 

За България самоубийството представлява проблем с непрекъснато нарастваща значимост. На фона на намалена раждаемост и застаряващо население в страната, и в частност в област Пазарджик, е от особена важност да се запази нисък броят на опитите и на успешните суициди. В тази връзка РЗИ проследява, отчита и анализира суицидната ситуация в областта с цел съставяне и прилагане на  профилактични програми за подобряване психичното здраве на населението.

През 2017 г. са регистрирани общо 95 суицидни опита, с 23 бр. повече отколкото предходната 2016 г., но се отчита намаляване на реализираните суициди – 28, при 40 през предходната година. 

Съотношението реализирани–нереализирани суициди през 2017 г. е 29,5% – 70,5%, при 55,6% – 44,4% за 2016г. При опитите завършили със смърт се отчита значително намаляване с 26,1%.

Честотата на реализираните суициди е 10,7 на 100 000, каквито са и средните стойности за Европа /по данни на EUROSTAT/.

Мъжете продължават да са рискова група по отношение на реализираните самоубийства. Процентът смъртност при тях е по-висок /26,3%/, като  съотношението мъже – жени е приблизително 8:1.

Средната възраст при реализираните суициди, завършили със смърт е 62,9 г.

За съжаление, през 2017 година е регистрирано реализирано самоубийство във възрастовата група „5-17“ г.

За поредна година, три са основно водещите суицидни способи при общо суицидните опити: отравянето с медикаменти – 51,7%; отравянето с химични вещества – 12,7%  и обесването – 12,6%.  

При нереализираните суицидни опити /парасуициди/ преобладават  медикаментозното отравяне и отравянето с различни химични средства.

Въпреки, че водещи са медикаментозните опити, те имат много нисък дял в смъртността от самоубийства.

При реализираните самоубийства обесването заема най-голям процент – 42,9%. Друг разпространен способ е използването на огнестрелно оръжие, хвърляне от високо, изгаряне, използване на електрически ток, самоотравяне с медикаменти или с химични вещества, пробождане и др.

Очерталата се тенденция в област Пазарджик при използваните суицидни способи не се отличава от данните за цялата страна. Във всички региони на страната два са основните методи – медикаментозният и обесването. Това показва основните насоки за превантивна дейност по отношение ограничаване  достъпа на рискови лица до тези способи.

Най-рискова група през 2017г. са хората с психично разстройство – 17,9%.

Сред поводите за самоубийство оносително висок е процентът на различните конфликтни ситуации, в които човек попада при междуличностното си общуване и свързаната с тези ситуации агресия и безпомощност: конфликти между съпрузи – 16,8%, конфликти на деца с родители – 6,3%, конфликти на родители с деца – 5,3%, конфликти с роднини – 5,3%, конфликти със съученици – 1,1%, сексуален тормоз 1,1%.

Друга група мотиви са загубата на любими хора и самотата, раздяла с любим човек, – 8,4%, несподелена любов, загуба на близък човек. Тежките финансови проблеми присъстват с много малък относителен дял – 1,1%.

Човешките взаимоотношения имат ключово значение за предприемането на суицидни действия и са рисков фактор, но със същата сила могат да се  използват и като средство за предотвратяване на суицидните опити.

РЗИ Пазарджик

Коментари