Институции Общество

Пещера: 4 сгради за над 1 милион лева бяха обновени по европейска програма

Пещера

На 03.082018 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4»  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 1 061 911.05 лв.

Събитието се проведе пред блок Букет, ул. „Беглика“ № 6. Присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 4, както и представители на изпълнителите.

С кратка реч и ритуала рязане на лента кметът Николай Зайчев официално откри обновената сграда.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари