Институции

Пандемията е намалила браковете в областта близо 4 пъти

Написано от ПЗИНФО

През 2020 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 845 и са с 243 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.5% (562) са сред населението в градовете. В селата са сключени 283 брака. Коефициентът на брачност1 през 2020 г. е 3.4‰.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населението са сключени в община Стрелча (1.3‰), следват общините Лесичово (2.0‰) и община Велинград (2.2‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Брацигово (4.4‰) и община Септември (4.2‰).

През 2020 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 34 години при мъжете – 377, а при жените във възрастовата група от 20 до 29- 376.

За 89.0% от мъжете и 89.2% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

През 2020 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.2 и 28.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 1.3 години за мъжете и с 0.7 години за жените.

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Добрич – 4.2‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.1‰.

Броят на разводите в област Пазарджик през 2020 г. е 281 и е с 25 по-малко спрямо 2019 година (306), а коефициентът на бракоразводност е 1.1‰. От всички прекратени бракове 66.2% (186) се отнасят за населението в градовете.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Сърница (0.2‰), Ракитово (0.6‰) и Велинград (0.7‰). Община Пещера е с най-висок коефициент на бракоразводност – 1.5‰, следвана от община Лесичово – 1.4‰ и общините Белово и Пазарджик с по 1.3‰.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (89.0%), следват причините „фактическа раздяла“ (6.0%) и „несходство в характерите“ (3.6%).

През 2020 г. средната възраст при развод за мъжете и жените в област Пазарджик е съответно 45.1 и 41.2 години.

Коментари