Институции

Пазарджишки съдилища с бюджетни корекции за обновяване

Пазарджик, София Искания на административни ръководители на пазарджишки съдилища разгледа ВСС на последното си заседание. Исканията на административния ръководител на Окръжен съд Пазарджик е за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и други за доставка и монтаж на два климатика в съдийски кабинети. По първата точка ВСС дава съгласие за увеличение на бюджета в перо „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4204 лв., а по втората („Придобиване на ДМА”) – с 2310 лв.

И ръководителят на Районен съд Пазарджик е поискал допълнително средства по бюджета за 2015 г. Същите са за закупуване на работно място с пълна функционалност в интегрираната система за управление „Поликонт”. ВСС дава съгласие за корекция по бюджета за годината с 805 лв. („Придобиване на ДМА”). Искане е разгледано и от административния ръководител на Районен съд – Панагюрище. ВСС дава съгласие за увеличаване бюджета на съда с 2346 лв. за доставка и монтаж на АТЦ.

Коментари