Институции

Пазарджик: Нова такса смет се предлага за обществено обслужване

Пазарджик

През месец септември предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

За това от Община Пазарджик приканват гражданите да участват в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. преди внасянето им в общинския съвет. Общественото обсъждане е насрочено за 11 септември от 15 часа.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

За 2019 година се предлагат следните промени:

А. 1.Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в гр.Пазарджик от 3,0 на 3,7 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 1,6 на хиляда се намалява на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,6 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,8 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

А.2. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в останалите населени места от 3,0 на 6,0 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 1,6 на хиляда се увеличава на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,6 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,8 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Б.1 Да се увеличат промилите за ТБО за незастроени жилищни и нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в гр.Пазарджик от 1,0 на 2,3 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Б.2 Да се увеличат промилите за ТБО за незастроени жилищни и нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в останалите населени места от 1,0 на 3,8 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,5 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,5 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

В.1 Да се намалят промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в гр.Пазарджик от 4,0 на 3,7 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 2,7 на хиляда се намалява на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,4 на хиляда се увеличава на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,9 на хиляда се увеличава на 1,0 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

В.2 Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в останалите населени места от 4,0 на 6,0 промила. Промяната се отразява в услугите, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 2,7 на хиляда се намалява на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 0,4 на хиляда се увеличава на 2,1 на хиляда върху данъчната оценка на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 0,9 на хиляда се увеличава на 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Г. Да се запази общият промил за ТБО за нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване 13,5 промила. Въз основа на план-сметката да се променят съответно промилите за съответният вид услуги, както следва: за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” от 7,75 на хиляда се намалява на 5,05 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота; за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 2,25 на хиляда се увеличава на 4,75 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 3,5 на хиляда се увеличава на 3,7 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

Д. Да се увеличат промилите за ТБО за нежилищните имоти на предприятията извън районите на обслужване от 8,0 на 8,45 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота. Въз основа на плансметката да се променят съответно промилите за съответният вид услуги, както следва: за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” от 4,5 на хиляда се увеличава на 4,75 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” от 3,5 на хиляда се увеличава на 3,7 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

Ето как ще се изрази промяната в цифри:

Коментари