Институции

Пазарджик: Данъците подсказват за по-добра стопанска година

Пазарджик

От Община Пазарджик напомнят на данъкоплатците, че на 31.10.2018 г. изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. Не внесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни.

На редовната си пресконференция кметът Тодор Попов коментира, че през тази година в общината се наблюдава по-висока стопанска активност. Той подкрепи извода си с информация, че при данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-високи  постъпления в сравнение с 2017 година в резултат на по-големия оборот на сделките обект на облагане с данък – на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Изпълнението на годишния план данъчните приходи за периода от 1 януари до 31 август е в размер на 11 872 3201 лв. (73%) , като през 2018 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение с предходна 2017 г. с общо 1 349 365 лв.. Постъпленията от данък върху недвижимите имоти (73%), данък върху превозните средства (70%) , патентния данък и таксата за битовите отпадъци (74%) към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще бъдат реализирани.

Коментари