Институции Общество

Още една част от Пазарджик е обновена /Видео/

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Кметът на Пазарджик Тодор Попов откри обект 4 по дейностите за обновяване на зелените и междублоковите пространства при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“.

Преобразяването на района се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 1 197 510,86 лв. без ДДС. С тези средства бяха обновени 18 072 м2. Парково пространство бе обновено, извършено бе допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя. Изградени бяха детски площадки, а за живеещите там бяха оформени паркоместа, вкл. за хора в неравностойно физическо положение. Районът е с нови алейни и тротоарни настилки, пътна сигнализация, поставени бяха пейки и съдове за отпадъци. В рамките на проекта бе изграден водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари