Институции Общество

От 1 декември започва приемът на заявления за винетни стикери

От 01.12.2016г. започва приемането на заявления-декларации за винетни стикери. Право на един безплатен годишен винетен стикер, за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил, имат лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна.

 

При действащите нормативни разпоредби към настоящия момент годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

Приемането на заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" ще започне от 01.12.2016г. Предоставянето на винетни стикери ще е възможно след тяхното получаване от областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура.

Заявление-декларации и документи за винетки се приемат лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Условията и редът за получаване на безплатните винетки са следните:

Към заявлението-декларация се прилагат:

копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.;

копие от застрахователната полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок на действие;

лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане" дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им./РДСП/

Коментари