Институции

От районните съдилища в областта най-натоварен е пазарджишкият Районен съд

Пазарджик

Двойно се е увеличил броят на делата, върнати на прокурора за отстраняване на допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство, показва анализът на Окръжен съд Пазарджик за 2018 година. Броят им е 9, но година по-рано, през 2017-та, те са били 4, от които едно е прекратено от съдия-докладчик в закрито заседание, а 3 са прекратени в открито разпоредително съдебно заседание и съставляват 4% от свършените дела от общ характер. През 2016 г. върнатите дела на прокурора за доразследване са били 9, от които 7 са прекратени от съдия докладчик в закрито заседание, а 2 в открито (съставляват12% от всички свършени дела от общ характер). През 2015 г. броят на върнатите за доразследване на прокурора дела се е запазил – 5 бр., като това касае 3 пъти внасянето на един и същ обвинителен акт срещу 14 подсъдими и прекратяване на делата заради нарушаване на процесуалните права на обвиняемите. Тези дела съставляват 7% от всички свършени дела от общ характер.

От данните в анализа се налага извод, че този показател през отчетният период отново се е влошил, като обобщено причините за прекратяване и връщане на делата за доразследване са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от органите на досъдебното производство, се казва в съдебните данни. Най-често допусканите нарушения касаят предимно нарушеното право на защита на обвиняемите при изготвяне на обвинителния акт. В този смисъл органите на досъдебното производство ще следва да предприемат необходимите мерки за преодоляване на тези недостатъци.

Като цяло процентът на бързо приключените дела е висок. Първоинстанционните наказателни общ характер дела, приключили в 3-месечен срок са 87% – най-високият процент от 2015 година насам. Общо те са 81 (от 96 постъпили). В едномесечен срок са свършени43 броя, от 1 до 3 месеца – 38 дела, от 3-6 месеца – 7 дела и т.н. Със съдебен акт са приключили 54 НОХД – 19 със споразумения, внесени от прокурора и 11 със споразумение в съдебно заседание, други 9 дела са прекратени и върнати на прокурор за доразследване и отстраняване на допуснати нарушения.

При частните наказателни дела 100% са свършени до 3 месеца. Общо те са  От 496 прекратени са 23. От въззивните наказателни дела са постъпили за разглеждане 130, 113 (87%) от които са приключили също в тримесечен срок. При въззивните частни наказателни дела процентът отново е 100. По-нисък е процентът при свършените първоинстанционни граждански дела. Общо свършените са 89, 60% от които до 3 месеца. По същество са решени 68 дела. В такъв срок са свършени 73% от първоинстанционните търговски и частни търговски дела. От 2015 година насам това е най-високият процент свършени такива дела. При фирмените делото е само едно и то е приключено в 3-месечен срок.

Данните показват видимо подобряване работата на съдиите при разглеждане и решаване на делата в 3-месечен срок в сравнение с предходните 3 години.

През годината са съдени 103 лица. 89 от тях са осъдени, едно от осъдените лица е непълнолетно, двама са оправдани. При 54 подсъдими е приложен институттъ на условно осъждане. До 3 години лишаване от свобода  са осъдени 17 души, над 3 до 10 години – 7 лица, над 10 до 30 години – 2 лица. Пробация е наложена на 7 подсъдими, на двама е наложена глоба, още 6-ма са освободени от наказателна отговорност и са им наложени глоби. Общо 32-ма подсъдими от осъдените лица са сключили споразумение. През отчетната година са произнесени 2 оправдателни присъди. През последните години броят им поддържа почти еднакво равнище. В сила са влезли 74 осъдителни присъди.

В края на 2018 г- висящите дела са 25, от които 12 са с фактическа и правна сложност, се казва в съдебния доклад. Част от тях са образувани през месец декември.

От районните съдилища в областта най-натоварен е пазарджишкият Районен съд, а този в Пещера е имал най-малко дела за разглеждане.

През 2018 г. са изпратени по жалби или протести общо 76 наказателни дела, което е с над 10 по-малко в сравнение с предходните години. Намаленият брой се дължи на удовлетвореността на страните от постановените съдебни актове, се казва в доклада.

Инстанционният контрол на съдебни актове по наказателни дела показва 54 върнати обжалвани определения и разпореждания. 35 от тях са потвърдени, 17 – отменени, а 2 изменени. 28 присъди по наказателни дела са върнати обжалвани- 4 бр. НОХД са върнати за ново разглеждане поради нарушение на процесуалните правила, 1 осъдителна присъда  е отменена и е произнесена нова, оправдателна, още една присъда е отменена, а производството прекратено поради смърт на подсъдимия, 1 бр. ВНОХД  е върнато за ново разглеждане поради неправилно приложение на материалния закон при постановяване на оправдателна присъда след касационна проверка на ВКС. От общо 11 изменени в наказателната част присъди по 5 това се отнася до размера на наказанието, по 3 е променена правната квалификация, а по 2 – правната квалификация и наказанието. Присъда по 1 дело е променена в гражданската част по отношение размера на уважения граждански иск.

В анализа се посочва за тенденция през последните години за сравнително нисък брой на отменените и върнати за ново разглеждане дела. През 2018 г. АС – Пловдив е отменил присъдите и върнал за ново разглеждане на първоинстанционния съд 4 дела, ВКС е отменил 1 второинстанционна присъда и е върнал делото за ново разглеждане от друг въззивен състав. През 2017 г. са върнати общо 3 дела от въззивната инстанция за ново разглеждане. През 2016 г. върнатите дела за ново разглеждане са 8. През отчетната 2018 г. съдиите от наказателната колегия са акцентирали върху качеството на съдебните актове, които са постановявали и са проявили по-голяма концентрираност при провеждане на съдебното следствие, което е дало и тези отлични резултати, се казва в отчета. А също и че съдиите в наказателното отделение на Окръ жен съд Пазарджик притежават отличен професионален опит и знания.

Коментари