България Общество

От Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост алармират за близо 20% съкращаване на персонала във фирмите

Написано от ПЗИНФО

Заради недостига на дървесина голяма част от фирмите в сектор производство на мебели и дървообработване изпитват сериозни проблеми и отчитат сериозни загуби. За трудностите и предизвикателствата в двата отрасъла информираха от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ по време на научно-практическата конференция Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България, която се проведе в с.Чифлик, община Троян. Събитието бе организирано от Община Троян, Лесотехническия университет – София, Сдружение „Троян – мебел“ и БКДМП.

„Искрено се надявам, че нашето мнение ще бъде взето предвид, тъй като двата бранша, които ние представляваме, формират близо 4% от БВП на страната и осигуряват работа за почти 55 000 души. Призоваваме институциите да поемат отговорност и предприемат мерки, за да може дървесината да се преработва в България, като по този начин се създават хиляди работни места в потенциално застрашените от обезлюдяване планински и полупланински региони. Ако държавата определи ясни правила и регламентира потреблението на дървесина, като насърчи каскадната употреба и създаването на продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл, секторът би носил и добавена икономическа стойност“, заяви проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП.

Според него заради недостига на дървесина по-голяма част от компаниите, свързани с браншовете дърводобив и дървообработване, са застрашени от неизпълнение на договори със свои партньори, а при останалите съществува риск от спиране на работа. Основната причина е ограниченият добив на дървесина в страната (включително от държавните горски територии), дължащ се и на неизпълнение на горските планове за добиване на дървесина.

„За голяма част от фирмите липсва сигурност за развитие на бизнеса им, прогнозируемост и перспектива. По неофициална статистика на БКДМП се наблюдава с около 20% съкращаване на персонала в дървообработващите фирми и този процент може да се увеличи с нарастването на дефицита на дървесина“, коментира още проф. др-р Васил Живков.

БКДМП първи поставиха проблема за недостига на дървесина на вниманието на обществото и

призоваха да бъде отменена заповедта, издадена от министъра на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев – проф. Бозуков през 2021 г. за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години. От Камарата активно провеждат редица срещи с представители на Министерството на земеделието, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, а също и с парламентарната комисия по земеделието, храните и горите с цел решаване на основните проблеми в сектора: липсата на дървесина, нарастващите разходи за енергийни ресурси, увеличаващата се инфлация, недостига на кадри и др.

Ето и част от мерките за справяне с проблема с недостига на дървесина, които предлагат от БКДМП:

  1. Да отпаднат на всички ограничения за добив на дървесина, наложени извън нормативната уредба, включително и ограниченията възникващи от заповед №РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, с която се намалява с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове (ГСП) на ДГС/ДЛС от високостъблени гори с възраст над 100 г.
  2. Да се изпълняват годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и планираните по ГСП сечи от страна на ДГП/ДЛС.
  3. Да се обсъдят възможностите за увеличаване на годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и достигане до европейските практики – съотношение ползване/прираст – средно за Европа 75 %.
  4. Да отпадне преференцията за местни фирми, които могат да добиват до 30% от дървесината в съответната територия.
  5. Дървесината да се използва каскадно.
  6. Временно да се ограничи износа на необработен дървен материал (митнически тарифен код 4403) за трети страни.
  7. Промяна в нормативната нормативна уредба, касаеща добива и ползването на дървесина.

****

Повече информация за Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В БКДМП членуват близо 250 фирми, 11 професионални гимназии и един университет. Камарата е единственият официален представител на работодателите в секторите производство на мебели, дървообработване, производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

Коментари