Институции Общество

Отрицателен естествен и механичен прираст за населението на областта през 2017 година

Пазарджик Всички общини в областта през 2017 г. са с отрицателен естествен прираст, показват данни на отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. същото се отнася и до останалите области в страната.

 

В региона, в резултат на отрицателния естествен прираст, населението през миналата година е намаляло с 1804 души. Измерено чрез коефициента за естествения прираст ( Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението), намалението в област Пазарджик е минус 7.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.5‰, а в селата – минус 9.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата, сочат данните на статистиката. В страната, с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰). Най-високи са стойностите в област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и Монтана – по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който за област Пазарджик е минус 1 045 души – минус 4.0‰. Отрицателен е във всички общини. Механичният прираст се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Все пак заселилите се в област Пазарджик през 2017 г. са повече, в сравнение с 2016 г. През миналата година те са 3262-ма, или с 640 повече, отколкото година по-рано.

Във вътрешната миграция, или преселванията между населените места в страната, през 2017 г. са участвали 113 471 лица. Най-голям брой от преселващите се са избрали за ново местоживеене област София (столица) (18 286).

Във вътрешнообластната миграция, или преселванията между населените места в област Пазарджик, през 2017 г. са участвали 1370 души. 990 пък са заявили промяна на настоящия си адрес от област Пазарджик в чужбина. За 323-ма промяната е от чужбина в област Пазарджик.

 

Коментари