Институции

Открита е процедурата за определяне на концесионер за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо

Написано от ПЗИНФО

С Решение № 1524 от 02 август 2022 г. на зам. кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

В изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида на процедурата в Националния концесионен регистър, по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Възлагането на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък и „Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Концесията“ е предвидено с Плана за действие за общински концесии на община Пазарджик (2021-2027 г.)
Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се възлага с оглед на:
– преодоляване на съществуващият недостиг на финансов ресурс на община
Пазарджик за доизграждане на клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 1), строителството на клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 2) и на
съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричано по-нататък и „Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“, “Депото“ и „Обекта на концесията“; – необходимостта от дългосрочно поддържане в експлоатационна годност на
Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съпътстващата му инфраструктура до запълване и закриване на Депото;
– осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и на мониторинг на параметрите на околната среда, което чрез възлагане на дългосрочен договор
чрез Концесията може да продължи до 22 години след закриването на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и 30 години след закриване на старото депо за битови отпадъци на община Пазарджик;
– осигуряване за жителите на регион Пазарджик на безопасна околна среда в съответствие с условията на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за
Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик;
– предоставяне за регион Пазарджик на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение качество-цена на услугите;
– комплексно и съвместно изпълнение в дългосрочен план (над 20 год.) дейности по строителство и предоставяне на услуги по депониране на една площадка и обща съпътстваща инфраструктура.
Възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е с оглед постигане на следните цели, съответстващи на целите по т. 1, 2 и 4 на чл. 2 от Закона за концесиите (ЗК):
– Развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на
община Пазарджик) и (Концедента), от една страна, и икономическия оператор (концесионера на Депото) и (Концесионера)– от друга страна;
– Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за изграждане, за рекултивациите и за следексплоатационни грижи и
мониторинг на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставяне на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена.

Коментари